Node.js

[gulp]gulpfile.jsテンプレ

gulpfile.jsテンプレ
https://github.com/contra/gulp-concat
https://github.com/floridoo/gulp-sourcemaps
https://github.com/floatdrop/gulp-plumber
https://github.com/mikaelbr/gulp-notify
https://github.com/dlmanning/gulp-sass
https://github.com/chilijung/gulp-cssmin
https://github.com/hparra/gulp-rename
https://github.com/terinjokes/gulp-uglify
https://github.com/hustxiaoc/gulp-minify
https://github.com/OverZealous/run-sequence

// プラグイン読み込み
var gulp     = require('gulp');
var concat    = require('gulp-concat');//ファイル結合
var sourcemaps  = require('gulp-sourcemaps');//ソースマップ出力
var plumber   = require('gulp-plumber');//エラーで処理を止めないためのプラグイン
var notify    = require('gulp-notify');//エラー時通知
var sass     = require('gulp-sass');//sass
var cssmin    = require('gulp-cssmin');//css minify
var rename    = require('gulp-rename');//ファイル名変更
var uglify    = require('gulp-uglify');//js minify&難読化
//var minify    = require('gulp-minify');
var runSequence = require('run-sequence');//処理順序指定用

//js結合
gulp.task('js-concat', function() {
 return gulp.src(['./js.src/_intro.js',
          './js.src/_variable.js',
          './js.src/_common.js',
          './js.src/_model.js',
          './js.src/_view.article.js',
          './js.src/_outro.js'])
  .pipe(plumber({
   errorHandler: notify.onError("Error[js-concat]: <%= error.message %>")
  }))
  .pipe(sourcemaps.init())
  .pipe(concat('script.js'))
  .pipe(sourcemaps.write('./'))
  .pipe(gulp.dest('./js'));
});
/*
gulp.task('js-minify',function(){
 return gulp.src(['./js/script.js'])
  .pipe(minify({
   ext:{
    min:'.min.js'
   },
   compress:
  }))
  .pipe(gulp.dest('./js'));
});
*/
//js-concatの後に実行
gulp.task('js-uglify',['js-concat'], function() {
 return gulp.src(['./js/script.js'])
  .pipe(plumber({
   errorHandler: notify.onError("Error[js-uglify]: <%= error.message %>")
  }))
  .pipe(sourcemaps.init())
  .pipe(uglify({
   mangle    :false//変数名を変えない
  }))
  .pipe(rename({suffix:'.min'}))
  .pipe(sourcemaps.write('./'))
  .pipe(gulp.dest('./js'));
});
gulp.task('sass', function(){
 return gulp.src('./css.src/*.scss')
  .pipe(plumber({
   errorHandler: notify.onError("Error[sass]: <%= error.message %>")
  }))
  .pipe(sass({outputStyle: 'expanded'}))
  .pipe(gulp.dest('./css'));
});
//sassの後に実行
gulp.task('cssmin',['sass'], function(){
 return gulp.src(['./css/override.css'])
  .pipe(plumber({
   errorHandler: notify.onError("Error[cssmin]: <%= error.message %>")
  }))
  .pipe(cssmin())
  .pipe(rename({suffix: '.min'}))
  .pipe(gulp.dest('./css'));
});
// ファイルを監視して実行させる
gulp.task('watch',function() {
 return gulp.watch(['js.src/*.js','./css.src/*.scss'],['build']);
});
gulp.task('build', function(callback) {
 runSequence(['js-concat','js-uglify','sass','cssmin'],
       'watch',
       callback);
});
gulp.task('default',['build']);

concat + babel

var gulp = require("gulp");
var babel = require("gulp-babel");
var concat    = require('gulp-concat');
var plumber   = require('gulp-plumber');
var rename    = require('gulp-rename');
var notify    = require('gulp-notify');
var runSequence = require('run-sequence');
var sourcemaps = require('gulp-sourcemaps');
var dir = './src/';

//結合
gulp.task('file-concat', function() {
  return gulp.src([
    dir + 'parts.intro.es6',
    dir + 'class.A.es6',
    dir + 'class.B.es6',
    dir + 'class.C.es6',
    dir + 'class.D.es6',
    dir + 'class.E.es6',
    dir + 'init.A.es6',
    dir + 'parts.outro.es6'
    ])
    .pipe(plumber({
      errorHandler: notify.onError("Error[js-concat]: <%= error.message %>")
    }))
    .pipe(concat('meter.es6'))
    .pipe(gulp.dest(dir));
});

gulp.task('babel', function() {
  return gulp.src(dir + 'result.es6')
    .pipe(sourcemaps.init())
    .pipe(babel({
      presets: ['es2015-ie']
    }))
    .pipe(sourcemaps.write('./'))
    .pipe(gulp.dest('./'));
});

gulp.task('watch', function() {
  return gulp.watch(dir + '*.es6', ['build']);
});

gulp.task('build', function(callback) {
  return runSequence(
    'file-concat',
    'babel',
    'watch',
    callback);
});

gulp.task('default', ['build']);